....เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ชมรมครูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.พัทลุง เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมพิจารการดำเนินกิจกรรมของฃมรม ในปีการศึกษา ๒๕๕๙  และร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  (พินัย...ภาพ)

                                                                                                                                                                  

ทัศนศึกษา ดูงาน ปี ๒๕๕๘

 

  ....เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ชมรมครูสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สพป.พัทลุง เขต ๒ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม โดยมีนายสมพาษท์ สุวรรณรัตน์ ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมพิจารณาการดำเนินกิจกรรมของฃมรม ในโอกาสนี้ได้มอบของระลึกแก่ ที่ปรึกษาชมรมที่เกษียณอายุราชการ ๒ ท่าน คือ นายกามเทพ ปัตโก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูนและนายวิราช พรหมทองรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ  และร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  (พินัย...ภาพ)

                                                      คลิกเข้าชมภาพ